Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017