Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej

 Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku dla organizacji pozarządowych

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.