Odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 stycznia 2018r. będą obowiązywały nowe taryfy i stawki opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 listopada 2017 r.

 

Tabela.1 Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp Taryfa grupowa dostawców Wyszczególnienie   Cena
Netto Brutto

Z Vat 8%

Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe przyłączone do sieci
z terenu Gminy Wiśniowa
Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

3,16 3,41 zł/m3
2. Pozostali dostawcy ścieków przyłączeni do sieci z terenu Gminy Wiśniowa Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

4,47 4,83 zł/m3
3. Dostawcy ścieków przyłączeni do sieci
spoza terenu Gminy Wiśniowa
Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

6,73 7,27 zł/m3

 

Tabela 2. Stawka opłaty za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł za m3
netto Brutto z Vat 8%
1 2 3 4
1. Stawka za przyjecie nieczystości ciekłych   dowożonych 9,0 9,72

 

2) Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4-Tabeli 1 oraz w kolumnie 3 – Tabeli 2 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Taryfy określone w powyższych tabelach mają zastosowanie dla odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Wiśniowa przez 1 rok od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

lp Nazwa przedsiębiorcy

 

Adres Telefon
1 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniowej Wiśniowa
38 – 124 Wiśniowa
17 2775 032
2 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Jazowej Jazowa

38 – 124 Wiśniowa

17 2775 052
3 Ryszard Strzępek Różanka 239

38 – 102 Grodzisko

604 848 327
4 „Agro – fruct” Wiśniowa

38 – 124 Wiśniowa

17 2775 150
5 Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze

Grzegorz Niemczyk

Przybówka 171,
38 – 471 Wojaszówka
664 728 295
6 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3,
38 – 100 Strzyżów
17 2761 103