Rodzina 500+

rodzina500

1 kwietnia 2016r wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Umożliwi ona rodzinom korzystanie ze świadczenia wychowawczego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie m.in. rodzicom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie bez względu na dochód na drugie i kolejne dzieci a na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny* w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00zł lub 1.200,00zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

dochód rodziny* w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (tj. opodatkowany oraz nieopodatkowany m. in. z gospodarstwa rolnego, stypendiów, alimentów itp.)

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 2.506zł rocznie (za 2014r).

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzić będzie i wydawał decyzje w tym zakresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek. Wniosek złożyć będzie można w GOPS Wiśniowa (II piętro – świadczenia rodzinne).

Do wniosku dołącza się m. in.:

– zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów nieopodatkowanych każdego członka rodziny;

– oświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

-zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zwłaszcza potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z innych rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, lub pisemną m. in. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumentów dotyczących dochodu i zmian w dochodzie, nie dołącza się w przypadku gdy wnioskodawca nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Rozporządzenie właściwego ministra określa sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wszelkich oświadczeń.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do dnia 30 września.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016r i kończy dnia 30 września 2017r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia, prawo do świadczenia wychowawczego, ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres (od 01.10.2017r do 30.09.2018r) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze do pobrania

http://rodzina500plus.gov.pl