Dodatek osłonowy oraz refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego oraz wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024r przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej.

Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie GOPS Wiśniowa:

Dodatek osłonowy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku