Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r, poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od dnia 05.01.2022r w siedzibie Ośrodka tj. Niewodna 26, pok. nr 2 i 3. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31.01.2022r wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana w 2 równych ratach, tj. do dnia 31 marca 2022r oraz do dnia 2 grudnia 2022r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r nadal będą mogły się ubiegać o wsparcie. Wówczas należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r. W tym przypadku dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z w/w ustawą dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.). Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

  • w 2020r – w przypadku wniosków złożonych w okresie od  dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022r,
  • w 2021r  – w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 sierpnia 2022r, do dnia 31 października 2022r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 złotych na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 złotych na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1500 złotych na osobę.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).

UWAGA! Niezbędny jest tu zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków.