Gmina Wiśniowa rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gmina Wiśniowa rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym – Podprogram 2017. W ramach tego Programu jest wydawana żywność  najuboższym mieszkańcom gminy, których kryterium dochodowe  na osobę samotnie gospodarującą wynosi 1.268,00zł netto, a w przypadku osoby w rodzinie 1.028,00zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1769 z późn. zm.) tj.: 1. ubóstwo, 2. sieroctwo, 3. bezdomność, 4. bezrobocie, 5. niepełnosprawność, 6. długotrwała lub ciężka choroba, 7. przemoc w rodzinie, 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czsowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt1 lit c lub d ustawy z dnia 12.12.2013r o cudzoziemcach, 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13. alkoholizm lub narkomania, 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach  ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.;

–   wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,

 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (z 1 ha przeliczeniowego dochód 288,00zł miesięcznie),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

 

Żywność jest wydawana przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa z magazynu byłego sklepu GS „Sch” w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej w określonych terminach.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy żywnościowej musi zgłosić się wcześniej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej celem otrzymania skierowania do otrzymania pomocy jak również przeliczenia dochodu i złożenia oświadczenia uprawniającego do pomocy.

 

W dniu 29 listopada 2017r (środa) w godzinach od 8:00 do 12:00 będzie wydawana żywność dla osób, które w  listopadzie 2017r jej nie otrzymały,  a  spełniają kryteria Programu.