Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Summary

Pomoc w ramach programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz pomoc w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Pomoc w ramach programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

http://gops.wisniowa.pl/informacje/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-wisniowej-informuje-o-mozliwosci-skorzystania-z-pomocy-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023/

Pomoc w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest;

  • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

http://gops.wisniowa.pl/informacje/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-wisniowej-informuje-o-mozliwosci-skorzystania-z-pomocy-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023/