Informacja w sprawie dowozu do lokali wyborczych

Informacja Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Na podstawie art. 37c ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1277 ze zm.) informuję, że: 

1. wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

a) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

b) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej „transportem do lokalu”;

c) lokalu wyborczego, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

2. wyborcy, o którym mowa w pkt. 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż , może towarzyszyć opiekun,

3. zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi do 2 października 2023 roku,

4. zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada,

5. zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Wiśniowa pokój nr 1 (sekretariat), na adres e-mail: gmina@wisniowa.pl lub telefonicznie pod nr (17) 2775063

6. w zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia,

7. wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania ( do 12 października 2023r.) ,

8. wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Wiśniowa pokój nr 1 (sekretariat) , na adres e-mail: gmina@wisniowa.pl lub telefonicznie pod nr (17) 2775063.

                                                                      Wójt Gminy Wiśniowa

                                                                             Marcin Kut