IV sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2019 r.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji
Budżetu i Finansów oraz Mandatowo – Regulaminowej,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej,
4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
5) wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej
6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7) głosowanie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2019-2034.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2019 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Niewodnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jazowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Tułkowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa nr XXI/148/2016 z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek

 

 

Transmisja IV Sesji Rady Gminy Wiśniowa: