Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń VAT w gminie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń VAT
w gminie w Referacie Budżetu i Finansów.

  1.  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowość i finanse
5) nieposzlakowana opinia;
6) prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1) Znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Exel, OpenOffice oraz finansowo-księgowych.
2) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
3) Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. znajomość następujących ustaw:
– ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446);
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267);
– ustawa z dnia 11 marca 20014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w Urzędach Skarbowych

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”.
2) Prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT.
3) Prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu).
4) Odliczanie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.
5) Stosowanie zwolnień przewidziane w przepisach.
6) Odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT).
7) Terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczanie należnego podatku .
8) Prace administracyjne w zakresie Referatu Budżetu i Finansów

  1. Warunki pracy na stanowisku:

1) Zatrudnienie w wymiarze ½ czasu pracy, praca biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek godz. 9.00 – 13.00, od wtorku do piątku godz. 7.00 – 11.00 .
2) Wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.
3) Odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań.

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiśniowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  1. Wymagane dokumenty:

1) List Motywacyjny.
2) Życiorys – CV.
3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z fotografią,
4) Kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych.
5) Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego obywatelstwo polskie.
6) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, doświadczenie, umiejętności, ukończone kursy, szkolenia itd.
7) Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1182).
9) Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór.
10) Kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Druk kwestionariusza oraz oświadczenia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Wiśniowa.

Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Kandydat zobowiązany jest do podania numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym będzie możliwy z nim kontakt w celu przeprowadzenia procedury naboru.

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ,, Nabór na stanowisko d/s rozliczeń VAT w gminie w Referacie Budżetu i Finansów” można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie od 01.08.2016r. do 11.08.2016r. w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2016r. o godzinie 15:00 (dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

 

 

Zasady rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń VAT w gminie w Referacie Budżetu i Finansów

  1. Wymagania niezbędne.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowości i finanse;
5) nieposzlakowana opinia;
6) prawo jazdy kategorii B.

  1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1) Znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Exel, OpenOffice oraz finansowo-księgowych.
2) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
3) Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. znajomość następujących ustaw:
– ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446);
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267);
– ustawa z dnia 11 marca 20014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710);
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
4) Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub Urzędach Skarbowych

  1. Rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy ocenia kandydata przydzielając mu punkty w skali od 0 do 10. Przy ocenie bierze się w szczególności pod uwagę spełnienie wymagań dodatkowych przez kandydata.

WÓJT

Marcin Kut

Wzory dokumentów do pobrania: