Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.  świadczeń wychowawczych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

1.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

    1).  Posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z  pełni praw publicznych;

    2).  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

    3).  Niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    4).  Wykształcenie wyższe magisterskie;

    5).  Nieposzlakowana opinia;

    6).  Biegła znajomość obsługi komputera

    7).  Prawo jazdy kategorii B.

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

 1).  Biegła znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj.  Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci , ustawa  o świadczeniach rodzinnych, ustawa  o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

  2).  Biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych ( kserokopiarka, fax, skaner);

  3).  Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

  4).  Umiejętność opracowania dokumentów urzędowych;

  5).  Umiejętność sprawnej organizacji pracy ;

  6).  Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;

  7).  Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność;

  8).  Staż pracy  ( umowa o pracę ).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1).  Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa  do świadczenia  wychowawczego;

 2).  Prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;

 3).  Prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń;

 4).  Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;

 5).  Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczenia wychowawczego;

 6).  Przygotowywanie decyzji administracyjnych;

 7).  Wykonywanie innych zadań przewidywanych przepisami prawa oraz zadań wynikających  z poleceń Kierownika Ośrodka.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1). Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej;

2). Wymiar czasu pracy: pełny etat;

3). Stanowisko: referent;

4). Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza na czas określony. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, również na czas określony ale do 6 m-cy , przy czym dalsze zatrudnienie uzależnione będzie od odbycia służby przygotowawczej i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy   Społecznej w Wiśniowej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty:

 1).  List Motywacyjny;

 2).  Życiorys- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3).  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z fotografią,  kserokopią świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia dokumentu poświadczającego zatrudnienie;

 4).  Kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych;

 5).  Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego obywatelstwo polskie;

 6).  Kserokopia dokumentów potwierdzających  doświadczenie, umiejętności, ukończone kursy, szkolenia itd.;

 7).  Oświadczenie o niekaralności  i  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8).  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (j. t.  Dz .U.  z   2014r, poz. 1182);

 9).  Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór;

 10). Kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność ( w przypadku osoby  posiadającej  ustalony stopień niepełnosprawności).

Druk kwestionariusza oraz oświadczenia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Wiśniowa.

Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Kandydat zobowiązany jest do podania numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym będzie możliwy z nim kontakt w celu przeprowadzenia procedury naboru.

7.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ,, Nabór na stanowisko d/s  świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej”  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej pokój Kierownika Ośrodka  w terminie od 23.03.2016r. do 04.04.2016r. w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać  pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 136/1. Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2016r.  o godzinie 15:00  (dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiśniowa oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Wiśniowej, niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w GOPS Wiśniowa, pokój Kierownika Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 172775049.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Zofia Wójcik

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych