Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa

 

Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 23.02.2017r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej) z dopiskiemNabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych nadofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji
na terenie Gminy Wiśniowa
, na odpowiednim formularzu.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej (statut lub inny dokument),

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla spółki wodnej,

4) kosztorys ofertowy określający wartość zadania lub kalkulację kosztów zadania/inwestycji,

5) mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji; jeśli jest wymagane

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

1.  Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wiśniowa określa Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Wiśniowa.

2. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wiśniowa.

3. Wójt Gminy Wiśniowa może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Wiśniowa może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

1. Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.

2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniowa bip.wisniowa.pl oraz w serwisie internetowym www.wisniowa.pl oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wiśniowa.

2. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 doUchwały Nr XVII/138/12  Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r.

3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został określony w załączniku nr 2 do w/w Uchwały.

4. Wzory o których mowa w ust. 2-3 można pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa oraz są również dostępne w wersji do edycji na stronie internetowej Gminy Wiśniowa www.wisniowa.pl/ – w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

WÓJT

Marcin Kut

Załączniki: