Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że:

  • od 01.01.2021r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych i będzie wynosić 18,00 zł od osoby miesięcznie,
  • od 01.01.2021r. nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy jest zobowiązany do segregowania odpadów, a w przypadku niewypełnienia w/w obowiązku (który jest na bieżąco kontrolowany) właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata według stawki opłaty podwyższonej wynoszącej 36,00 zł od osoby miesięcznie.
  • od 01.01.2021r.w związku z tym, iż nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy kto do tej pory gromadził odpady w taki sposób w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2021r. ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • od 01.01.2021r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Kwota zwolnienia tzw. ulga na kompostownik wynosi 1 zł od mieszkańca.

Aby skorzystać z ulgi na kompostownik należy złożyć deklarację, zostaną one Państwu doręczone przez sołtysów wraz z pakietami worków i kodów na worki na 2021 rok.

Jednocześnie informujemy, że nie ma znaczenia czy ktoś do tej pory deklarował kompostownik, nawet jeśli tak było, aby móc skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację.

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać począwszy od 01.01.2021r.
  • Aby ulga została naliczona od miesiąca stycznia 2021r. należy złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 lutego 2021r.

W przypadku złożenia nowej deklaracji po 10 luty 2021r. do dnia 10 marca 2021r. ulga zostanie naliczona od 1 lutego 2021 r. i tak kolejno w poszczególnych miesiącach.

  • Oświadczenie do deklaracji należy wypełnić w przypadku różnicy w liczbie osób zameldowanych z zamieszkałymi z następujących przyczyn: wyjazd za granicę, praca w delegacji, wyjazd na studia.

Wypełnione dokumenty należy złożyć:

  1. w Urzędzie Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150 (budynek gminy), poprzez wrzucenie do skrzynki wrzutowej ustawionej w holu urzędu,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150
  • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (właściciel, osoba, na którą jest deklaracja musi mieć swój profil zaufany lub podpis kwalifikowany)

Druki deklaracji, Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące faktyczną liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości oraz przykładowy wzór wypełnionej deklaracji będą znajdowały się na stronie Gminy Wiśniowa w zakładce obsługa klienta- wzory dokumentów od 01.01.2021r.

W razie wątpliwości kontakt pod nr tel. (17) 2775 063 wew. 33 lub 20 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.