Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej – dotyczy mieszkańców, którzy nie są podłączeni do gminnej sieci kanalizacyjnej

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wiśniowa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wiśniowa o wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni  ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wiśniowa w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2021r .

Druk zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie), przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie dostarczony Państwu wraz z drukiem nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Sołtysów.