Odnawialne źródła energii (OZE) – Informacje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa,

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE , informuję iż Gmina Wiśniowa podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, a tym samym zamierza przystąpić do niniejszego naboru.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wiśniowa.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 70% – 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% – 30% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie od 15.09.2016 r. do 29.09.2016 r. (osobiście lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „dotyczy OZE w Gminie Wiśniowa”, o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu).

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

– w dniu 12.09.2016 r.

  • o godz. 1700 w Markuszowej (Dom Ludowy)
  • o godz. 1900 w Wiśniowej (Ośrodek Kultury)

– w dniu 13.09.2016 r.  

  • o godz. 1700 w Różance (Dom Ludowy) 
  • o godz. 1900 w Wiśniowej (Ośrodek Kultury)

 

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

                                                           

   Serdecznie Zapraszam,

                                                                                       Marcin Kut
                                                                              Wójt Gminy Wiśniowa

eu

Dokumenty do pobrania:

 

23.09.2016 – W związku z przeprowadzonymi konsultacjami technicznymi w zakresie montażu instalacji OZE, planowany projekt przewiduje:

  1. W zakresie montażu kotła na biomasę: Kotły na biomasę będą wyposażone w ruszt boczny do ręcznego spalania innego paliwa niż pellet, pestka czy owies. Będzie to ruszt awaryjny do ręcznego spalania innego  paliwa pochodzącego tylko i wyłącznie z biomasy (zrębki drzewa, brykiet, gałęzie itp.).
  2. W zakresie montażu kolektorów słonecznych. Podgrzewacz solarny podłączony będzie zarówno do kolektorów słonecznych, jak również do dotychczasowego źródła C.O. – pieca.

Przewidywany szacunek wielkości instalacji kolektorów słonecznych:

Ilość osób stale przebywających w budynku mieszkalnym /korzystających z zamontowanej instalacji Szacowana wielkość instalacji Pojemność podgrzewacza solarnego
do 4 osób Instalacja solarna 2-panelowa 200l.
do 6 osób Instalacja solarna 3-panelowa 300l.
powyżej 6 osób Instalacja solarna 4-panelowa 400l.