Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa.

Urząd Gminy Wiśniowa przypomina, że wszyscy władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 (dot. nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą) zobowiązani są do przedstawienia Wójtowi Gminy Wiśniowa informacji o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, w formie wypełnionego oświadczenia. Złożenie ww. oświadczenia stanowi obligatoryjny wymóg prawny, na podstawie którego następuje naliczenie „opłaty retencyjnej”.

Wzór oświadczenia jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz można je odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Referacie Środowiska i Rolnictwa.  

Od dnia 20 września 2018r. podmioty (wszystkie jednostki i osoby) korzystające z usług wodnych na mocy wydanych pozwoleń wodnoprawnych zobowiązane zostały do składania oświadczeń co kwartał, a pierwsze z ww. oświadczeń powinno być złożone do tut. Urzędu do dnia 31 października 2018r.

Pozostali władający nieruchomościami, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia ww. informacji, oświadczenie powinni złożyć niezwłocznie.

Podstawą prawną do opisywanej powyżej procedury jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)., która od dnia 1 stycznia 2018r. wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłaty za usług związane ze zmniejszeniem retencji.

Podmioty korzystające z usług wodnych oraz osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i posiadania obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane zostały do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Nieruchomość, w tym przypadku, obejmuje powierzchnię wszystkich działek ewidencyjnych przypisanych do jednej księgi wieczystej (nieruchomość = jedna księga wieczysta).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodna zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Po złożeniu oświadczenia Wójt Gminy Wiśniowa ustala wysokość opłaty retencyjnej i przekazuje w formie informacji podmiotowi obowiązanemu do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90 % przychód Wód Polskich, a w 10 % dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego raz jeszcze przypominamy o obowiązku dostarczenia wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.