PCPR poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia  funkcji rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby, które:  

 • Kochają dzieci.
 • Są wrażliwe na los samotnych, opuszczonych i zagubionych dzieci.
 • Chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły i kochający dom.
 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Posiadają zameldowanie na terenie powiatu strzyżowskiego.
 3. Posiadają stałe źródło utrzymania, (co najmniej jedna osoba w rodzinie).
 4. Posiadają warunki socjalno-bytowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 5. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona
  ani zawieszona.
 6. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 7. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Legitymują się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia – osoby samotne.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach za ostatnie 3 miesiące.
 5. Opinia z miejsca pracy.
 6. Aktualne potwierdzenie miejsca zameldowania.
 7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu.
 8. Oświadczenie o braku ograniczeń władzy rodzicielskiej.
 9. Oświadczenie o braku ograniczeń w zdolności do czynności prawnych.
 10. Oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego.
 11. Oświadczenie o niekaralności.
 12. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 13. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa, który posiada, co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do osobistego kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów, pok. 106

Tel. 17 22 11 446, 17 22 11 447; mail. pcpr@strzyzow.un.pl