POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROK SZKOLNY 2019/2020.

Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:

od 2 do 16 września 2019r.

– od 1 do 15 października 2019r. w przypadku słuchaczy kolegiów

 Wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe. Oba kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  528,00 zł. Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.

Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2019r. m.in.  – 

– każde wynagrodzenie netto za pracę – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,

– dochód z rolnictwa – ha przeliczeniowy mnożymy przez 308,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2019r., odcinek opłaconej skł. KRUS,

– świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (nie bierzemy pod uwagę 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,

– emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,

– świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,

– dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (- działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- oświadczenie osoby prowadzącej działalność).

Informacje pod nr tel. 172775087

Do pobrania druki wniosków i wzory oświadczeń.