Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich. Nabór dla Gmin odbywa się w terminie 04.10.2021 – 05.11.2021.

Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1) oraz  informacją dodatkową ( zał. nr 2)

w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, parter – KANCELARIA OGÓLNA na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 29 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie programu (link powyżej), w siedzibie Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 17 2775 063.

UWAGA!!!

W dniu 14.10.2021 dokonano zmian w wytycznych Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Zgodnie z zapisami Programu zamieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  zmiany dotyczą:

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczenia

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.”

Aktualne wzory oświadczeń zamieszczamy poniżej do pobrania.

Informujemy również iż w związku z zamieszczoną informacją na w/w stronie Programu:

„Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany.”

Niezmiennie celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1) oraz  informacją dodatkową ( zał. nr 2)

w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, parter – KANCELARIA OGÓLNA na załączonych wzorach w terminie od dnia ogłoszenia do 29 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).