Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030

OBWIESZCZENIE 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029), Wójt Gminy Wiśniowa informuje o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, pok. nr 15 (II piętro).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 28-124 Wiśniowa ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

         Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wiśniowa.

Wójt

Marcin Kut