Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PUBLICZNY  PRZETARG   USTNY   (LICYTACJA)

 

na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

 

Drewna opałowego:

Ilość m3

w grupie

Gatunek drewna Cena wywoławcza netto za ilość w grupie Postąpienie Wadium
4,00 jesionowe 355 zł 5,00 zł 36,00
1,50 jesionowe 134 zł 5,00 zł 14,00
2,00 jesionowe 178 zł 5,00 zł 18,00
7,00 jesionowe 622 zł 5,00 zł 62,00
3,00 jesionowe 266 zł 5,00 zł 27,00

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej grupy drewna.

 

 

 

na sprzedaż drewna tartacznego jesionowego

Drewna tartacznego o średnicy pnia do 24 cm:

Ilość m3 Gatunek drewna Cena wywoławcza netto Postąpienie Wadium
1,33 jesionowe 471 zł 10,00 zł 47,00 zł

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia od 25 do 34 cm:

Ilość m3 Gatunek drewna Cena wywoławcza netto Postąpienie Wadium
6,01 jesionowe 2 698 zł 50,00 zł 270,00 zł

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia powyżej 35 cm:

Ilość m3 Gatunek drewna Cena wywoławcza netto Postąpienie Wadium
0,79 jesionowe 422 zł 10,00 zł 42,00 zł

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

 

przetarg odbędzie się w dniu 4 listopad 2016r. (piątek) o godz. 1300 w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.

Wadium ww. wysokości należy wnieść:

przelewem na rachunek bankowy podany w regulaminie najpóźniej dzień przed licytacją do dnia tj. 3.11.2016r. do godz. 1500, lub w gotówce w dniu 4.11.2016r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 1230

W/w drewno można oglądać na terenie działki nr ewid. 1092/6 położonej w Wiśniowej (teren po byłym placu targowym).

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna opałowego i tartacznego, oraz zapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie www.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 2775063, wew. 20.

 

Wiśniowa, dnia 24.10.2016r.

 

WÓJT

Marcin Kut