Publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJA)

na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

Drewna opałowego:

Ilość m3

 

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto za ilość w grupie

Postąpienie Wadium
1,50 jesionowe 134 zł 5,00 zł 14,00

 

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. (środa) o godz. 1300 w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.

Wadium ww. wysokości należy wnieść:

przelewem na rachunek bankowy podany w regulaminie najpóźniej dzień przed licytacją do dnia tj. 27.12.2016r. do godz. 1500, lub w gotówce w dniu 28.12.2016r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 1230

W/w drewno można oglądać na terenie działki nr ewid. 1092/6 położonej w Wiśniowej (teren po byłym placu targowym).

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna opałowego, oraz zapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie www.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 2775063, wew. 20.

 

WÓJT

Marcin Kut