XXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa
 4. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2021
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2021r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kozłówka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Kożuchów chodnik)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Wiśniowa chodnik)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (remont drogi wojewódzkiej Wiśniowa)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2021 r.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

5) wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej

6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

7) głosowanie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiśniowa na lata 2021-2035.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2020 r.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek