Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Wiśniowa zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4884/3/2022 zrealizowała projekt grantowy  w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

W ramach zrealizowanego zadania wyposażono Urząd Gminy Wiśniowa w nowoczesne oprogramowanie i sprzęt komputerowy:

-Laptopy i komputery stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 25 sztuk

-Serwer z oprogramowaniem

-Urządzenia sieciowe i firewall

-System do backupu

Kwota dofinansowania: 239 640,00 zł.

Zakupiony sprzęt oznaczono naklejką informującą o źródle finansowania: