Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Wiśniowa podpisała umowę nr 1148/2022 i otrzymała środki na realizację projektu grantowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR objętego  Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przed podpisaniem umowy  korygowano liczbę beneficjentów ostatecznych w wyniku konieczności dokonania weryfikacji poprawności złożonych oświadczeń przez rodziców /opiekunów prawnych uczniów, bądź uczniów składających oświadczenie we własnym imieniu.

Ostateczna liczba uczniów, którzy biorą udział w projekcie grantowym i otrzymają sprzęt komputerowy to 92 osoby, w tym wnioskowaliśmy zgodnie z preferencjami uczniów o 77 sztuk laptopów i 15 sztuk komputerów stacjonarnych.

W dniu 13.05.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego.