Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędną przebudową strefy wejściowej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędną przebudową strefy wejściowej”

 mająca na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej dla społeczności Gminy Wiśniowa i turystów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami poprzez przebudowę Ośrodka kultury o windę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 11.07.2022r. Gmina Wiśniowa zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizacje operacji  pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędną przebudową strefy wejściowej”.

Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zadania – firma SCI System Sp. z o.o. Sp. k. zrealizował zadnie zgodnie z umową nr P.272.1.5.2023 z dnia 11.07.2023r.

Operacja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita kwota zadania:   447 400,86 zł , w tym:

Kwota przyznanej pomocy: 149 371,00 zł