Informacja z XIX sesji Rady Gminy Wiśniowa

Podczas poniedziałkowej sesji radni dokonali podziału dodatkowych środków budżetowych.

W budżecie gminy znalazły się następujące zadania:

 • Dotacje dla spółek wodnych   14.200,00
 • pomoc finansowa dla samorządu województwa na modernizację chodnika w Wiśniowej        20.200,00
 • dotacje dla organizacji pozarządowych 52.000 zł
 • dotacje dla parafii na prace konserwatorskie i restauratorskie:
  • Parafii Rzymsko-Katolickiej Niewodna na pełna konserwację techniczną i estetyczną struktury głównego ołtarza w kościele Parafialnym w Niewodnej – etap V     10.000,00
  • Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wysokiej Strzyżowskiej (Oparówka) na wymianę posadzki w kościele zabytkowym w Oparówce          10.000,00
  • Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobrzechowie na termomodernizację kościoła dojazdowego pw. Św. Doroty w Kozłówku           10.000,00
 • dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy wiśniowa w zakresie upowszechniania sportu 15.000,00
 • przebudowa drogi Niewodna – Grabiny Różanka w miejscowości Niewodna w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych     150.000,00
 • budowa zatoczki postojowej przy Sz. P. Wiśniowa (droga wojewódzka – dokumentacja projektowa)                 10.000,00
 • przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra – Sarnówka  (dokumentacja projektowa)             16.000,00
 • budowa parkingu przy PKP Kalembina oraz PKP Wiśniowa w ramach funduszu kolejowego 20.000,00
 • wykonanie dokumentacji na osuwiska przy drogach w miejscowości Kozłówek oraz Różanka                50.000,00
 • modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok w miejscowości Kozłówek               20.000,00
 • modernizacja drogi gminnej Pstrągówka – Berdechów              15.000,00
 • modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa – Balice 32.000,00
 • przebudowa drogi gminnej Różanka – Niewodna – Szufnarowa (nakładka bitumiczna)            90.000,00
 • przebudowa drogi gminnej Tułkowice Denderówka    50.000,00
 • przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Oparówka      35.000,00
 • przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Jazowej 15.000,00
 • modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Tułkowice Generałówka (umocnienie rowu)         22.000,00
 • „Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa – Szufnarowa Rakówki w ramach PROW 311.304,64 zł
 • przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki w ramach PROW              350.438,01 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa w ramach PROW 128.335,52
 • budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaszczurowa – Sośnice               20.000,00
 • modernizacja DL Markuszowa (scena, zadaszenie)      30.000,00
 • modernizacja budynku byłej szkoły w Kożuchowie     35.000,00
 • budowa parkingu Sz. P. Markuszowa 28.500,00
 • wkład własny do projektu pn.” Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenia w sprzęt JCT w szkołach Podstawowych w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum oraz modernizacja Sali gimnastycznej w Szufnarowej” w ramach RPO 156.511,00
 • wkład własny do projektu pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej” w ramach RPO                 200.000,00
 • budowa oświetlenia chodników i drogi Wiśniowa na odcinku zjazd do Gimnazjum w kierunku Kalembiny                 76.000,00
 • modernizacja budynku magazynowego w Kozłówku 36.000,00
 • budowa altany w Kozłówku    30.000,00
 • budowa parkingu w Wiśniowej (osiedle koło Kościoła) 80.000,00
 • budowa parkingu w Wiśniowej (poniżej GOK)               20.000,00
 • budowa parkingu Szufnarowa Szkoła Kościół 30.000,00
 • wkład własny do projektu „Budowa syntetycznego lodowiska wielosezonowego w Wiśniowej” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego”    187.500,

 

Realizacja zadań w ramach programów pomocowych będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania.