Informacja z XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa

Podczas XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa policjanci oraz strażacy przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2015 roku. Jak podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Zenon Wierzchowski, gmina Wiśniowa jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie Strzyżowskim. Świadczy o tym spadek liczby przestępstw we wszystkich kategoriach przestępstw, wysoka skuteczność ścigania sprawców oraz prowadzone działania prewencyjne. Opinię Komendanta Policji podzielił również Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak składając sprawozdanie z realizacji zadań w 2015 r. W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali prelekcji Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisławy Saletnik nt. szkodliwości nadużywania alkoholu. W trakcie dyskusji poruszono zagadnienia związane z instrumentami prawnymi w walce z alkoholizmem oraz ich skutecznością W następstwie dyskusji radni uchwalili roczny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.