Informacja z XXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wprowadzoną reformą oświaty podczas ostatniej sesji Rada Gminy Wiśniowa podjęła uchwały intencyjne regulujące sieć organizacyjną szkół na terenie gminy. Zgodnie z założeniami projektu uchwały szkoły sześcioklasowe przekształcą się w szkoły ośmioklasowe. Nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjum. W ramach zmian organizacyjnych w szkolnictwie zostaną zlikwidowane szkoły filialne w Tułkowicach i Jazowej z uwagi na brak prowadzonego naboru oraz niskiego wskaźnika urodzeń w kolejnych latach. Projekt uchwały dotyczący sieci szkół został szeroko konsultowany wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym. Nowy system edukacji zacznie być wprowadzany od września 2017 r.

Ponadto radni podjęli uchwałę o partnerstwie z gminą Frysztak w ramach, którego wspólnie zostanie złożony wniosek na realizację projektu wyposażenia mieszkańców w odnawialne źródła energii. Przyjęto również „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa” – dokument określający ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.