LI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034. 
 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wiśniowa za 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wiśniowa. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek