LII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbędzie się LII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
 8. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.

 

Proszę o zajmowanie miejsc parkingowych od strony wjazdu Wiśniowa – Balice.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek