LII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika od Komendanta Wojewódzkiego Policji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wiśniowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 536/1 położonej w Pstrągówce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek