LIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2024-2027.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wiśniowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Strażaka w Kożuchowie, (sklep) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034. 

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek