LIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2023 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034.