LIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Wiśniowa. 

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniowa.

3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2023 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2024 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2024r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/456/2024 Rady Gminy Wiśniowa  z dnia  29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2024 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/457/2024 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2024-2034.

7. Wystąpienie Radnych Powiatu Strzyżowskiego z terenu gminy Wiśniowa. 

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek