LV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wiśniowa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Kozłówek  na terenie Gminy Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek