LX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniowa.
  3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2024 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Wiśniowa”, złożonego w ramach konkursu nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07, Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.18 – Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2024 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2024-2034.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek