VI sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wiśniowa w 2018 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Niewodnej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Tułkowicach
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jazowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wiśniowa
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniowa  na lata 2019-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu  Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wiśniowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek

Transmisja: