XI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdania z prac stałych komisji w I półroczu 2019 r.
 4. Wybory ławnika sądowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  dnia 1 września 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Wiśniowa przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Wiśniowa i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wiśniowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa z gatunku lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Różanka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Miasta Jasło na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034
 18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek

Transmisja z obrad na żywo dostępna będzie na kanale youtube