XIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Strzyżów nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego mieszczącego się w budynku magazynowym w miejscowości Markuszowa.
 3. Podjęcie uchwały w wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa  z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawy różne.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok