XLI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, w tym zakup  sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, wyposażenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjno – prewencyjnych oraz usług z tym związanych.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wiśniowa w 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014 r w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej do wydawania   decyzji  administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa  w ustawie Prawo energetyczne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw Niewodna i Różanka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Wiśniowa przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Pietryka