XLIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wiśniowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/355/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2022-2034
 13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek