XLV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa.
 3. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/358/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kalembina.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2022-2034
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w 2022 r.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek