XLVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2023 r.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

5) wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej

6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

7) głosowanie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki   przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Wiśniowa na 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego” na lata 2022-2030
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek