XLVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wiśniowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie na niej stosownych służebności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek