XLVII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Wiśniowa.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Sołtysa Sołectwa Kalembina.
 4. Informacja z realizacji zadań powiatowych na terenie gminy Wiśniowa w 2022 r. oraz przedstawienie planowanych zadań w 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/376/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/377/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2023-2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wiśniowa na lata 2023 – 2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Gminy Wiśniowa na rok 2023.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek