XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze  na Radną Gminy Wiśniowa.
 2. Ślubowanie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2020 r.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  5. wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2020-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmniejszenia opłaty stałej w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek