XXI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek ) o godz. 8.30 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa. KI
  4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. KI
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiśniowa. KI
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. KI
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. KI
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi  gminnej. KI
  9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek