XXII sesja Rady Gminy Wiśniowa

UWAGA !!!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną XXII sesja Rady Gminy Wiśniowej odbędzie się w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Wiśniowej o godz. 14.00

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek ) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z prac stałych komisji w I półroczu 2020 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa w I półroczu 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody dla miejscowości Kozłówek na terenie gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiśniowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na zakup minibusa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2020-2035.
 17. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek